ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM