Organ nadrzędny nadzoru

 

1. Wojewoda Dolnośląski
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. (71) 340-62-73, 340-60-00
e-mail: info@duw.pl
strona www: www.duw.pl

2. Regionalna Izba Obrachunkowa
Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze
Ul. Jasna 11
58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 645-00-60
e-mail: jeleniagora@rio.gov.pl
strona www: www.wroclaw.rio.gov.pl

Nadzór nad działalnością powiatu

  Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

  Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

  Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.