Ogólne zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych

 


1. Zarząd i Rada wydają akty prawne w formie uchwał; Starosta wydaje akty prawne w formie zarządzeń, postanowień i decyzji.
2. Projekty aktów prawnych, wymienionych w ust. 1, przygotowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
3. Projekty aktów prawnych powinny być opracowane przy uwzględnieniu obowiązujących zasad techniki legislacyjnej oraz zawierać, w formie dokumentu towarzyszącego, pisemne uzasadnienie wprowadzenia projektowanych regulacji.
4. Projekty aktów prawnych wymagają:
1) opinii Skarbnika, jeżeli mają pociągać za sobą skutki finansowe,
2) opinii kierownika komórki zainteresowanej przedmiotem projektowanych regulacji,
3) kontroli radcy prawnego pod względem redakcyjnym i prawnym,
      potwierdzonych podpisem i pieczątką ww. osób.
5. Zaopiniowane pod względem prawnym projekty aktów prawnych, do których wniesiono uwagi, zmiany lub poprawki, wymagają ponownej akceptacji radcy prawnego.