Numer Zarządzenia Tytuł Z dnia Wydział Odpowiedzialny
1/2011 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu kamiennogórskiego w roku 2011 17.01.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Referenta w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 17.01.2011 Wydział Organizacyjny
3/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 21.01.2011 Wydział Organizacyjny
4/2011 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.01.2011 Wydział Organizacyjny
5/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2009 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 26.03.2009 r. w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.01.2011 Wydział Organizacyjny
6/2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 25.01.2011 Wydział Organizacyjny
7/2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu 01.02.2011 Wydział Architektury i Budownictwa
8/2011 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 07.02.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
9/2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 08.02.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
10/2011 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 10.02.2011 Wydział Organizacyjny
11/2011 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 21.02.2011 Wydział Finansowy
12/2011 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Budżteu Powiatu Kamiennogórskiego 21.02.2011 Wydział Finansowy
13/2011 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa 21.02.2011 Wydział Finansowy
14/2011 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 22.02.2011 Wydział Organizacyjny
15/2011 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2011 roku 22.02.2011 Wydział Organizacyjny
16/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 01.03.2011 Wydział Organizacyjny
17/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.03.2011 Wydział Organizacyjny
18/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektora w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu w Staroswie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.03.2011 Wydział Organizacyjny
19/2011 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 04.03.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
20/2011 w sprawie ustalenia zasad używania telefonów słuzbowych do celów prywatnych 08.03.2011 Wydział Organizacyjny
21/2011 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Kamiennogórskiego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 09.03.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
22/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów powiatowego etapu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą- strażak przychodzi ci z pomocą" 18.03.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
23/2011 zmieniające Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektora w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 18.03.2011 Wydział Organizacyjny
24/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze za rok 2010 30.03.2011 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
25/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.02.2011 r. w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 31.03.2011 Wydział Organizacyjny
26/2011 w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze "Pionu ochrony informacji niejawnych" 01.04.2011 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
27/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów 01.04.2011 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
28/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren ostrzegania i alarmowania w Powiecie Kamiennogórskim 08.04.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
29/2011 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 12.04.2011 Wydział Organizacyjny
30/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 19.04.2011 Wydział Organizacyjny
31/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 22.04.2011 Wydział Organizacyjny
32/2011 w sprawie szkolenia i ćwiczeń sprawdzających plan zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Intruz 2012" 27.04.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
33/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Kamiennogórskim 05.05.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
34/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 06.05.2011 Wydział Organizacyjny
35/2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania 17.05.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
36/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 17.05.2011 Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
37/2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 24.05.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
38/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 26.05.2011 Biuro Kontroli
39/2011 w sprawie używania samochodów osobowych do celów służbowych w Starostwie Powiatu Kamiennogórskiego 26.05.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
40/2011 w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym marki Daewoo Nubira o nr rej. DKA01CF 26.05.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
41/2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej (Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 08.06.2011 Wydział Finansowy
42/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3473D w m. Pastewnik - gmina Marciszów" oraz "Remont drogi powiatowej nr 3469D, ul. Szymrychowska, ul. Podlesie w m. Lubawka" 04.07.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
43/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 11.07.2011 Wydział Organizacyjny
44/2011 w sprawie sporządzania kserokopii dokumentów z akt sprawy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 11.07.2011 Wydział Organizacyjny
45/2011 w sprawie powołania komisji mającej na celu sprawdzenie znajomości topografii miejscowości u osób kierujących taksówką osobową, które prowadzą lub zamierzają prowadzić w tej miejscowości działalność oraz w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy tej komisji 20.07.2011 Wydział Komunikacji
46/2011 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 22.07.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
47/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 22.07.2011 Wydział Organizacyjny
48/2011 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 23.07.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
49/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren ostrzegania i alarmowania w Powiecie Kamiennogórskim 25.07.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
50/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 04.08.2011 Wydział Organizacyjny
51/2011 w sprawie powołowania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie 11.08.2011 Biuro Kontroli
52/2011 w sprawie powołowania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze 11.08.2011 Biuro Kontroli
53/2011 zmieniające Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 12.08.2011 Wydział Organizacyjny
54/2011 w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze slużbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 22.08.2011 Wydział Organizacyjny
55/2011 zmieniające Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 26.08.2011 Wydział Organizacyjny
56/2011 w sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 31.08.2011 Biuro Kontroli
57/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze 31.08.2011 Biuro Kontroli
58/2011 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Armii Ludowej 5 w Kamiennej Górze 01.09.2011 Wydział Organizacyjny
59/2011 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kampanii motywacyjno- informacyjnej wśród pracowników Starostwa Powiatowe w Kamiennej Górze w zakresie konkursu "Polskie Trofeum Energetyczne" 02.09.2011 Wydział Organizacyjny
60/2011 w sprawie ustalania wysokości premii dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie 05.09.2011 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
61/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 05.09.2011 Wydział Organizacyjny
62/2011 zmieniające Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 05.09.2011 Wydział Organizacyjny
63/2011 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 12.09.2011 Wydział Organizacyjny
64/2011 w sprawie powołania grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością na terenie powiatu kamiennogórskiego 21.09.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
65/2011 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 21.09.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
66/2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 04.10.2011 Wydział Organizacyjny
67/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 2768 D Ciechanowice, powódź 2010 r." 10.10.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
68/2011 w sprawie powołania "Pionu ochrony informacji niejawnych" w Starostwie Powiatowym w Kamiennaj Górze 13.10.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
69/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej  Starostwa Powiatowego w Kamiennaj Górze 17.10.2011 Wydział Organizacyjny
70/2011 w sprawie powołania Zespołu Samooceny 17.10.2011 Wydział Organizacyjny
71/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3474 D w miejscowości Raszów - etap I" 19.10.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
72/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 19.10.2011 Wydział Organizacyjny
73/2011 w sprawie wprowadzenia "Pionu ochrony informacji niejawnych" w Starostwie Powiatowym w Kamiennaj Górze 19.10.2011 Katarzyna Trędowska
74/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/10 z dnia 05.07.2010 r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 19.10.2011 Katarzyna Trędowska
75/2011 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi 26.10.2011 Wydział Organizacyjny
76/2011 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 26.10.2011 Wydział Organizacyjny
77/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2011w sprawie organizacji wewnętrznej  Starostwa Powiatowego w Kamiennaj Górze 28.10.2011 Wydział Organizacyjny
78/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3474D Stara Białka - Raszów (kontynuacja zadania) powódź 2010 r." 08.11.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
79/2011 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 14.11.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
80/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie 16.11.2011 Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
81/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3393 D w miejscowości Sędzisław- etap I" 30.11.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
82/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.12.2011 Wydział Organizacyjny
83/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.12.2011 Wydział Organizacyjny
84/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych polegających na odbudowie przęsła mostu drogowego w miejscowości Marciszów w ciągu drogi powiatowej na rzece Bóbr 05.12.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
85/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze 06.12.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
86/2011 w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnospawnych 08.12.2011 Wydział Spraw Społecznych
87/2011 w sprawie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej 20.12.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
88/2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 27.12.2011 Wydział Spraw Społecznych
89/2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności 27.12.2011 Wydział Spraw Społecznych
90/2011 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.12.2011 Wydział Organizacyjny
91/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej  Starostwa Powiatowego w Kamiennaj Górze 30.12.2011 Wydział Organizacyjny
92/2011 w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu. Sekretarzem i Skarbnikiem 30.12.2011 Wydział Organizacyjny

 

 

 

Załączniki do Zarządzeń Starosty Kamiennogórskiego są dostępne w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej na parterze w Starostwie Powiatowym