Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty 2011 r.

 

Numer Zarządzenia Tytuł Z dnia Wydział Odpowiedzialny
1/2011 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu kamiennogórskiego w roku 2011 17.01.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Referenta w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 17.01.2011 Wydział Organizacyjny
3/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 21.01.2011 Wydział Organizacyjny
4/2011 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.01.2011 Wydział Organizacyjny
5/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2009 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 26.03.2009 r. w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.01.2011 Wydział Organizacyjny
6/2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 25.01.2011 Wydział Organizacyjny
7/2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu 01.02.2011 Wydział Architektury i Budownictwa
8/2011 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 07.02.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
9/2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 08.02.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
10/2011 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 10.02.2011 Wydział Organizacyjny
11/2011 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 21.02.2011 Wydział Finansowy
12/2011 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Budżteu Powiatu Kamiennogórskiego 21.02.2011 Wydział Finansowy
13/2011 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa 21.02.2011 Wydział Finansowy
14/2011 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 22.02.2011 Wydział Organizacyjny
15/2011 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2011 roku 22.02.2011 Wydział Organizacyjny
16/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 01.03.2011 Wydział Organizacyjny
17/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.03.2011 Wydział Organizacyjny
18/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektora w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu w Staroswie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.03.2011 Wydział Organizacyjny
19/2011 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 04.03.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
20/2011 w sprawie ustalenia zasad używania telefonów słuzbowych do celów prywatnych 08.03.2011 Wydział Organizacyjny
21/2011 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Kamiennogórskiego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 09.03.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
22/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów powiatowego etapu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą- strażak przychodzi ci z pomocą" 18.03.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
23/2011 zmieniające Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektora w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 18.03.2011 Wydział Organizacyjny
24/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze za rok 2010 30.03.2011 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
25/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.02.2011 r. w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 31.03.2011 Wydział Organizacyjny
26/2011 w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze "Pionu ochrony informacji niejawnych" 01.04.2011 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
27/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów 01.04.2011 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
28/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren ostrzegania i alarmowania w Powiecie Kamiennogórskim 08.04.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
29/2011 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 12.04.2011 Wydział Organizacyjny
30/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 19.04.2011 Wydział Organizacyjny
31/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 22.04.2011 Wydział Organizacyjny
32/2011 w sprawie szkolenia i ćwiczeń sprawdzających plan zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Intruz 2012" 27.04.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
33/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Kamiennogórskim 05.05.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
34/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 06.05.2011 Wydział Organizacyjny
35/2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania 17.05.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
36/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 17.05.2011 Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
37/2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 24.05.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
38/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 26.05.2011 Biuro Kontroli
39/2011 w sprawie używania samochodów osobowych do celów służbowych w Starostwie Powiatu Kamiennogórskiego 26.05.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
40/2011 w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym marki Daewoo Nubira o nr rej. DKA01CF 26.05.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
41/2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej (Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 08.06.2011 Wydział Finansowy
42/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3473D w m. Pastewnik - gmina Marciszów" oraz "Remont drogi powiatowej nr 3469D, ul. Szymrychowska, ul. Podlesie w m. Lubawka" 04.07.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
43/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 11.07.2011 Wydział Organizacyjny
44/2011 w sprawie sporządzania kserokopii dokumentów z akt sprawy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 11.07.2011 Wydział Organizacyjny
45/2011 w sprawie powołania komisji mającej na celu sprawdzenie znajomości topografii miejscowości u osób kierujących taksówką osobową, które prowadzą lub zamierzają prowadzić w tej miejscowości działalność oraz w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy tej komisji 20.07.2011 Wydział Komunikacji
46/2011 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 22.07.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
47/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 22.07.2011 Wydział Organizacyjny
48/2011 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 23.07.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
49/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren ostrzegania i alarmowania w Powiecie Kamiennogórskim 25.07.2011 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
50/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 04.08.2011 Wydział Organizacyjny
51/2011 w sprawie powołowania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie 11.08.2011 Biuro Kontroli
52/2011 w sprawie powołowania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze 11.08.2011 Biuro Kontroli
53/2011 zmieniające Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 12.08.2011 Wydział Organizacyjny
54/2011 w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze slużbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 22.08.2011 Wydział Organizacyjny
55/2011 zmieniające Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 26.08.2011 Wydział Organizacyjny
56/2011 w sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 31.08.2011 Biuro Kontroli
57/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze 31.08.2011 Biuro Kontroli
58/2011 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Armii Ludowej 5 w Kamiennej Górze 01.09.2011 Wydział Organizacyjny
59/2011 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kampanii motywacyjno- informacyjnej wśród pracowników Starostwa Powiatowe w Kamiennej Górze w zakresie konkursu "Polskie Trofeum Energetyczne" 02.09.2011 Wydział Organizacyjny
60/2011 w sprawie ustalania wysokości premii dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie 05.09.2011 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
61/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 05.09.2011 Wydział Organizacyjny
62/2011 zmieniające Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 05.09.2011 Wydział Organizacyjny
63/2011 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 12.09.2011 Wydział Organizacyjny
64/2011 w sprawie powołania grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością na terenie powiatu kamiennogórskiego 21.09.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
65/2011 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 21.09.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
66/2011 w sprawie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 04.10.2011 Wydział Organizacyjny
67/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 2768 D Ciechanowice, powódź 2010 r." 10.10.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
68/2011 w sprawie powołania "Pionu ochrony informacji niejawnych" w Starostwie Powiatowym w Kamiennaj Górze 13.10.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
69/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej  Starostwa Powiatowego w Kamiennaj Górze 17.10.2011 Wydział Organizacyjny
70/2011 w sprawie powołania Zespołu Samooceny 17.10.2011 Wydział Organizacyjny
71/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3474 D w miejscowości Raszów - etap I" 19.10.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
72/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 19.10.2011 Wydział Organizacyjny
73/2011 w sprawie wprowadzenia "Pionu ochrony informacji niejawnych" w Starostwie Powiatowym w Kamiennaj Górze 19.10.2011 Katarzyna Trędowska
74/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 33/10 z dnia 05.07.2010 r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 19.10.2011 Katarzyna Trędowska
75/2011 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi 26.10.2011 Wydział Organizacyjny
76/2011 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 26.10.2011 Wydział Organizacyjny
77/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2011w sprawie organizacji wewnętrznej  Starostwa Powiatowego w Kamiennaj Górze 28.10.2011 Wydział Organizacyjny
78/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3474D Stara Białka - Raszów (kontynuacja zadania) powódź 2010 r." 08.11.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
79/2011 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 14.11.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
80/2011 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie 16.11.2011 Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
81/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3393 D w miejscowości Sędzisław- etap I" 30.11.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
82/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.12.2011 Wydział Organizacyjny
83/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 01.12.2011 Wydział Organizacyjny
84/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych polegających na odbudowie przęsła mostu drogowego w miejscowości Marciszów w ciągu drogi powiatowej na rzece Bóbr 05.12.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
85/2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze 06.12.2011 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
86/2011 w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnospawnych 08.12.2011 Wydział Spraw Społecznych
87/2011 w sprawie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej 20.12.2011 Wydział Zarządzania Kryzysowego
88/2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 27.12.2011 Wydział Spraw Społecznych
89/2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności 27.12.2011 Wydział Spraw Społecznych
90/2011 w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz dla bezrobotnych odbywających staż w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.12.2011 Wydział Organizacyjny
91/2011 w sprawie organizacji wewnętrznej  Starostwa Powiatowego w Kamiennaj Górze 30.12.2011 Wydział Organizacyjny
92/2011 w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu. Sekretarzem i Skarbnikiem 30.12.2011 Wydział Organizacyjny

 

 

 

Załączniki do Zarządzeń Starosty Kamiennogórskiego są dostępne w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej na parterze w Starostwie Powiatowym

 

Załączniki

Zarządzenie nr 11 (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35 (207.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 45 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 60 (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 79 (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 86 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe
Źródło informacji:Magdalena Gacek
Data utworzenia:2011-01-17 12:51:54
Wprowadził do systemu:Magdalena Gacek
Data wprowadzenia:2011-07-06 12:52:06
Opublikował:Magdalena Gacek
Data publikacji:2011-07-06 14:42:56
Ostatnia zmiana:2020-02-12 14:23:59
Ilość wyświetleń:16585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij