WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W KAMIENNEJ GÓRZE

 

I WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr Zarządzeń Starosty,
2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
3. Rejestr wynajmu sal konferencyjnych,
4. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
5. Ewidencja książek i płyt,
6. Rejestr uchwał Rady Powiatu Kamiennogórskiego,
7. Rejestr aktów prawa miejscowego,
8. Rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
9. Rejestr interpelacji i wniosków,
10. Rejestr umów,
11. Rejestr porozumień,
12. Rejestr skarg i wniosków, wpływających do Rady Powiatu,
13. Rejestr dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych [gwarancje],
14. Ewidencja środków trwałych i nietrwałych,
15. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków,
16. Ewidencja osobistego wyposażenia pracownika,
17. Rejestr faktur i rachunków wpływających do urzędu,
18. Rejestr delegacji służbowych,
19. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
20. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
21. Rejestr protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu,
22. Centralny Rejestr Skarg i Wniosków
23. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym,
24. Ewidencja rzeczy znalezionych.


II WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów,
2. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców,
3. Ewidencja instruktorów nauki jazdy,


III WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
2. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
3. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej,
4. Ewidencja osób odbywających szkolenia.


IV POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

1. Rejestr bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,


V WYDZIAŁ GEODEZJI

1. Rejestr ewidencji gruntów i budynków,
2. Rejestr wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


VI WYDZIAł GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Kamiennogórski,
2. Rejestr użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa.
 

VII SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

1. Rejestr kontroli zewnętrznych w Starostwie,
2. Rejestr kontroli przeprowadzonych przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach podległych,
3. Rejestr kontroli wewnętrznych w Starostwie.
 

VIII WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

1. Rejestr kart drogowych,
2. Rejestr not księgowych,
3. Rejestr zużycia paliwa,
4. Ewidencja zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu,
5. Ewidencja zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu,
6. Ewidencja wydatków budżetowych.
 

IX  WYDZIAŁ FINANSOWY

1. Rejestr gwarancji bankowych,
2. Ewidencja wysłanych wezwań do zapłaty.


X  WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I ŚRODOWISKA

1. Rejestr informacji o środowisku i jego ochronie - Ekoportal,
2. Rejestr sprzętu pływającego,
3. Rejestr wydanych kart wędkarskich,
4. Rejestr zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem na terenie powiatu,
5. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
6. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
7. Rejestr wydawanych decyzji,
8. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórki,
9. Rejestr dzienników budowy.

XI. POWIATOWY ZESPÓł DS. ORZEKANIA O NIEPEłNOSPRAWNOŚCI

1. Rejestr wydanych kart parkingowych,
2. Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
3. Rejestr legitymacji osób niepełnoprawnych.

XII. WYDZIAł ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Ewidencja informacji niejawnych